Hur inverkar COVID-19-pandemin på marknadsföringsåtgärder?

I dessa undantagstider är det viktigt att skapa en tydlig bild av vad som sker i branschen just nu. En rad tidigare undersökningar visar att coronakrisen på kort tid fått annonsörerna att dra ner sina annonsinvesteringar. Men vad gör egentligen företag för att säkerställa lönsamhet även genom COVID-19-krisen?

IAB Sverige har i samarbete med Avaus genomfört en enkätundersökning med CMOs för att ge orientering och stöd för beslutsfattandet inom vår bransch, samt för att förbättra förståelsen och hjälpa marknadsförare, ledningsgrupper och styrelser att fatta beslut.

I studien uppger 34% att den totala marknadsföringsbudgeten inte påverkats av pandemin och 41% uppger att den digitala mediebudgeten inte heller påverkats nämnvärt. Dessutom ser vi stora förflyttningar av mediebudgeten från fysiska till digitala kanaler (30%).

Att drygt 40% uppger att deras budet inte påverkats känns trots omständigheterna positivt. Det är mycket tydligt att vilken bransch man representerar spelar stor roll i svaren. Således har digitala kanaler en fördel när 30% säger att de flyttar sin budget till andra kanaler. De är oftast både enklare och snabbare att anpassa budskapen från och krisen driver på företag att förflytta sig till digitala kanaler. I en snabb takt som denna kan det leda till effektivare kommunikation, nya interaktionsmöjligheter och betydande förändringar inom vår bransch, såväl som för samhället.

De kanaler där investeringarna ökar mest är inom SEO/SEM, där 32% uppger att de ökar, samt inom e-postreklam (29%). Där det sparas in mest är föga förvånande på events, där 58% uppger att de drar ner, samt inom utomhusreklam (37%).

 

Det som kanske är den mest intressanta reflektionen i vår studie är att hela 40% uppger att de granskar sin strategi dagligen eller oftare och hela 70% säger att de ser över strategin varje vecka eller oftare. Vi ser att detta kan skapa nya rutiner hos flera varumärken, att man lär sig titta på fler parametrar och vikten av att alltid ha en diskussion om sina medieinvesteringar för att skapa bästa relevans och effekt. Krisen har lett till en snabb taktisk beslutsgång, som vi tror delvis kommer bli bestående.

 


Majoriteten av de svarande i undersökningen uppger att det viktigaste målet för marknadsföringen under coronapandemin är att försäkra omsättningen. På andra plats hamnar att hjälpa kunderna i vardagen, på tredje att förhindra kundbortfall och på fjärde hållbarhet och samhällsansvar. Fokuset har i positiv bemärkning ändrats och företag satsar mer på sina kundrelationer och samhällsansvar.
Hur än i vilken mån världen och samhället förändras så anpassar människor sig utefter den, precis som vår kommunikation. Därför blir reklam även nu så mycket mer än bara marknadsföring. Den bidrar till att skapa en känsla av trygghet och ansvar. 

Det är såklart en dyster tid många varumärken väntar sig framöver, något annat ska vi nog inte hoppas på vad det gäller personal inom vår bransch. Studien visar att 30% i dagsläget kommer drar ner på personal men än så länge uppger nästan 70% att de kommer ha en oförändrad situation eller till och med öka antalet anställda. Vi har haft en kompetensbrist inom digital kommunikation under flera år där aktörer inte kunnat rekrytera rätt kompetens i den takt man kanske önskat. Det talar ändå för att flera kommer behålla den kompetens de har idag, om man inte tillhör de mest utsatta branscherna och bolag, och kanske t om hitta ny kompetens på marknaden i rådande situation.

 Hur påverkas din reklam och marknadsföring p.g.a. Covid-19 under resten av 2020?

Hela studien hittar du här: https://iabsverige.se/covid-19-statistik-rapporter/